Hydrothermal syntheses and structures of four new polyoxometalate based supramolecular architectures
作者: Li-Na Xiao Yan Wang Yu Peng Guang-Hua Li Jia-Ning Xu La-Mei Wang Yang-Yang Hu Tie-Gang Wang Zhong-Min Gao Da-Fang Zheng Xiao-Bing Cui Ji-Qing Xu
刊名: Inorganica Chimica Acta, 2012, Vol.387 , pp.204-211
来源数据库: CrossRef期刊
DOI: 10.1016/j.ica.2012.01.018
全文获取路径: CrossRef 
分享到:
来源刊物:
影响因子:1.687 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • supramolecular 超分子的
  • based 基于