Hydrophobic poly (amino acid) modified PEI mediated delivery of rev-casp-3 for cancer therapy
作者: Chunling Fu Lin Lin Hengliang Shi Daxue Zheng Wei Wang Shiqian Gao Yifei Zhao Huayu Tian Xiaojuan Zhu Xuesi Chen
刊名: Biomaterials, 2012, Vol.33 (18), pp.4589-4596
来源数据库: CrossRef期刊
DOI: 10.1016/j.biomaterials.2012.02.057
全文获取路径: CrossRef 
分享到:
来源刊物:
影响因子:7.604 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • amino acid 氨酸
  • delivery 移交
  • cancer 癌症
  • therapy 治疗
  • modified 改进
  • rev 每分钟转数
  • poly