Clinical and laboratory studies of 17 patients with acute myeloid leukemia harboring t(7;11)(p15;p15) translocation
作者: Shuning Wei Siping Wang Shaowei Qiu Junyuan Qi Yingchang Mi Dong Lin Chunlin Zhou Bingcheng Liu Wei Li Ying Wang Min Wang Jianxiang Wang
刊名: Leukemia Research, 2013, Vol.37 (9), pp.1010-1015
来源数据库: CrossRef期刊
DOI: 10.1016/j.leukres.2013.05.020
全文获取路径: CrossRef 
分享到:
来源刊物:
影响因子:2.764 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • translocation 移位
  • leukemia 白血病
  • laboratory 实验室
  • acute 急尖的
  • myeloid 骨髓的