ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА ОД НАУЧНАТА ПЕРИФЕРИЈА ДО РЕЛЕВАНТНО НАУЧНО СПИСАНИЕ
作者: Владимир Трајковски
作者单位: 11Дефектолошка теорија и практика, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје, Република Македонија
21Journal of Special Education and Rehabilitation, Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, Skopje, Republic of Macedonia
刊名: Journal of Special Education and Rehabilitation, 2015, Vol.16 (3-4), pp.5-12
来源数据库: De Gruyter Journal
DOI: 10.1515/jser-2015-0008
关键词: Дефектолошка теорија и практиканаучна периферијанаучно списаниеквалитет на списаниеJournal of Special Education and Rehabilitationscientific peripheryscientific journalquality of journal
原始语种摘要: Резиме Во овој предговор е опишан растежот на списанието Дефектолошка теорија и практика во последните 18 години откако започна да се издава. Иако започна како локално и стручно, сепак успеа да се развие во интернационално и научно и да привлече голем број автори од преку 30 држави од светот. Моментно списанието е индексирано во 65 светски бази на податоци. Македонија претставува тешка периферија во светот на науката. Но, тоа не го спречува списанието од година во година да станува сè повидливо и позначајно во научните области кои го обработуваат полето на специјална едукација и рехабилитација. Во нашата држава постојат многу фактори кои го попречуваат патот за создавање на високо квалитетно научно списание. Истите се детално дискутирани во трудот. За да се достигне повисока релевантност...
全文获取路径: De Gruyter  (合作)
分享到:

×