Türkiye'de Gıda Endüstrisi Kaynaklı Biyokütle ve Biyoyakıt Potansiyeli
作者: Ebru Deniz, Gülen Yeşilören, Necla Özdem İşçi
刊名: Gıda, 2015, Vol.40 (1), pp.47-54
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: -Keywords: Fruit juice industry wastesVegetable waste oilMeat industry wastesBiogasBioethanolBiodieselMeyve suyu endüstrisi atıklarıBitkisel atık ya¤larEt endüstrisi atıklarıBiyogazBiyoetanolBiyodizel
原始语种摘要: Geliflen teknoloji ve hızlı nüfus artıflının do¤al bir sonucu olarak fosil yakıt kaynaklarının giderekazalması; yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı arttırmıfltır. Son yıllardamevcut enerji kaynaklarına alternatif olarak, ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına olan katkısı sebebiylebiyokütleden elde edilecek enerjiye (biyoyakıta) duyulan ilgi artmıfltır. Gıda endüstrisi atıkları oldukçade¤erli biyokütle kaynaklarıdır. Bu makalede Türkiye'deki meyve suyu, bitkisel ya¤ ve et endüstrisiüretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atık potansiyeli ve bu atıklardan üretilebilecek teorik biyoyakıt(biyogaz, biyoetanol ve biyodizel) miktarları hesaplanmıfltır. Bir yılda üretilen meyve suyu, bitkisel ya¤ve et endüstrisi atık miktarları sırasıyla 209.9 bin ton, 111.3 bin...
全文获取路径: PDF下载  DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • industry 工业
  • waste 岩屑
  • ras 随机存取存储器
  • juice