ارتباط سواد سلامت و خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلب
作者: نسرین رضاییمریم سراجی
刊名: Savād-i Salāmat, 2024, Vol.4 (1), pp.18-24
来源数据库: Directory of Open Access Journals
DOI: 10.22038/jhl.2019.39135.1044
关键词: سواد سلامتخود مراقبتینارسایی قلبی
原始语种摘要: مقدمه و هدف : نارسایی قلبی بیماری مزمن و پرهزینه‌ای است که سبک زندگی سالم در پیشگیری از آن مؤثر بوده و سواد سلامت نیز برای ارتقای خودمراقبتی این بیماران لازم است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سواد سلامت و رفتار خود مراقبتی بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان می‌باشد. مواد و روش ها : پژوهش حاضر مطالعه اى توصیفى تحلیلى از نوع همبستگی می باشد که در سال 1396 بر روی 180 نفر از بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان های شهر زاهدان انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیرى آسان انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه اى که شامل سه قسمت اطلاعات دموگرافیکی، سواد سلامتى و خود مراقبتی بود جمع آورى گردید. داده های جمع آورى شده به کمک نرم افزار 19 SPSS و آزمونهاى آمارى شامل تی مستقل ،ANOVA، ضریب همبستگى پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره سطح سواد سلامت 7/22 (از...
全文获取路径: DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • ANOVA 方差分析
  • SPSS Statistical Package for(the)Social Sciences