بررسی اثرات فضایی فاصله جغرافیایی و تجارت خارجی بر دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی: رویکرد اقتصادسنجی فضایی
作者: سید کمال صادقیمحسن پور عبادالهان کویچپرویز محمدزادهزهرا کریمیپروین علی مرادی افشار
作者单位: 1دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
3دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
刊名: Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2021, Vol.3 (2), pp.101-120
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: دموکراسیفاصله جغرافیاییتجارت خارجیاقتصادسنجی فضاییکشورهای منتخب اسلامی
原始语种摘要: در سال­‌های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل­‌های اقتصادسنجی وارد شده است و کم­تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن­ها در دوره زمانی 2012- 2001 ‌پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی‌داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی‌داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک­‌های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به...
全文获取路径: DOAJ  (合作)
分享到:

×