علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR
作者: اسداله فرزین‌وشناصر الهیسید ضیاءالدین کیاالحسینیعبدالرحیم هاشمی دیزج
作者单位: 1استاد دانشگاه تهران
2استادیار دانشگاه مفید
3دانشجوی دکتری دانشگاه مفید
刊名: Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2021, Vol.3 (2), pp.23-48
来源数据库: Directory of Open Access Journals
关键词: علیت گرنجرتورمنااطمینانی تورمیمارکف سوئیچینگ
原始语种摘要: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می‌گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش...
全文获取路径: DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • VAR Value-Added Remarketers