ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبتهای پیش از زایمان در ایران
作者: آسیه پیرزادهطاهره ندوشنمریم نصیریان
刊名: Savād-i Salāmat, 2024, Vol.4 (1), pp.60-67
来源数据库: Directory of Open Access Journals
DOI: 10.22038/jhl.2019.40418.1056
关键词: سواد سلامتمادران باردارمراقبت هاى دوران باردارىنوزاد
原始语种摘要: مقدمه : سواد سلامت مادری شامل مهارتی شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی زنان باردار را برای دسترسی، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی فراهم می اورد. با توجه به تاثیر سواد سلامت مادری بر سلامت مادران و فرزندانشان، شناسایی سطح سواد سلامت مادری در زنان باردار بسیار مهم و ضروری می باشد . بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبت‌های دوران بارداری و پیامد آن در بین زنان تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد در سال 1396 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی –تحلیلی است که بر روی 390 زن تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه سواد سلامت مادری (MHLAP) و نتایج بارداری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار spss/21 تجزیه و تحلیل شد و...
全文获取路径: DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • ANOVA 方差分析