بررسی اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری بر ویژگی های بیوشیمیایی و عملکرد ماش (Vigna radiate L.)
作者: شمس الدین اسکندرنژادمنوچهر قلی پورحسن مکاریان
作者单位: 1دانشجوی دکتری رشته زراعت گرایش اکولوژی دانشگاه شاهرود
2دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
3دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
刊名: Environmental Stresses in Crop Sciences, 2022, Vol.10 (2), pp.193-201
来源数据库: Directory of Open Access Journals
DOI: 10.22077/escs.1396.576
关键词: CatalaseDismutaseDroughtPeroxidasePulse cropsSensitivity
原始语种摘要: مقدمه و هدف کمبود آب یکی از مهمترین تنش­های غیرزیستی است که اثرات زیان­باری بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی از جمله ماش به جای می­گذارد. قسمتی از این اثر مربوط به افزایش بیش از حد تولید گونه­های فعال اکسیژن (ROS) شامل OH·، O2·-، و H2O2می­باشد. گیاهان با استفاده از آنزیم­های آنتی­اکسیدانی همچون سوپراکسید دیسموتاز، گایاکول پراکسیداز و کاتالاز، این ROSها را خنثی می­کنند. هدف از این آزمایش، مطالعه حساسیت برخی از صفات ماش به کم­آبیاری و یافتن پاسخ این سؤال بود که آیا فعالیت آنزیم­های آنتی­اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز، گایاکول پراکسیداز و کاتالاز در شدت­های مختلف کمبود آب مشابه است یا خیر. مواد و روش ­ها با استفاده از گلدان­های با گنجایش 5 کیلوگرم، یک آزمایش اجرا شد و در هر گلدان پنج عدد بذر کشت گردید. گلدان­ها در شرایط هوای آزاد مزرعه قرار داده شدند تا امکان تعمیم نتایج به نتایج مزرعه بیشتر گردد....
全文获取路径: DOAJ  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • radiate 放射
  • ROS Read Only Storage
  • crops