The HLA Alleles B*0801 and DRB1*0301 Are Associated with Dermatitis Herpetiformis in a Chinese Population
作者: Yonghu SunYan LinBaoqi YangChuan WangXi’an FuFangfang BaoGongqi YuQilin ZhangZhenzhen WangGuizhi ZhouXuechao ChenMei WuGuangjin WangHong LiuJianjun LiuFuren Zhang
作者单位: 1Shandong Provincial Institute of Dermatology and Venereology, Shandong Academy of Medical Sciences, Jinan, Shandong, China
2Shandong Provincial Hospital for Skin Diseases, Shandong University, Jinan, Shandong, China
3Shandong Provincial Key Lab for Dermatovenereology, Jinan, Shandong, China
4School of Medicine, Shandong University, Jinan, Shandong, China
5Human Genetics, Genome Institute of Singapore, A*STAR, Singapore
6National Clinical Key Project of Dermatology and Venereology, Jinan, Shandong, China
刊名: Journal of Investigative Dermatology, 2016, Vol.136 (2), pp.530-532
来源数据库: Elsevier Journal
DOI: 10.1016/j.jid.2015.10.057
全文获取路径: Elsevier  (合作)
分享到:
来源刊物:
影响因子:6.193 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • Chinese 汉语