CdCr<sub>2</sub>S<sub>4</sub> İnce Filmlerin Çözelti Molaritesinin Yapısal ve Optiksel Özellikleri Üzerindeki Etkileri
作者: Cihat BOYRAZMurat ERDEMYalçın URFA
作者单位: 1MARMARA UNİVERSİTESİ
2Marmara Üniversitesi
3Yıldız Teknik Üniversitesi
刊名: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016
来源数据库: Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences
DOI: 10.19113/sdufbed.34178
关键词: CdCr2S4 ince filmleriKimyasal banyo yöntemiKuantum kafesleme etkisi
原始语种摘要: Farklı molarite değerlerinde saydam kadmiyum kromiyum sülfat çözeltisi [CdCr2S4, (CCS)] cam altlıkların yüzeyi üzerine kimyasal banyo yöntemi ile kaplanmıştır. Yapısal analiz, film kalınlığı, elemental komposizyon analizi ve yüzey morfolojisi için X-ışını kırınımı (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), enerji dağıtıcı X-ışını spektrometresi ve atomik kuvvet mikroskobu (AFM) ölçüm teknikleri kullanılmıştır. Filmlerin optik özelliklerini belirlemek için UV-1800 spektrum analiz cihazı kullanılmıştır. XRD sonuçlarından, ince film örneklerinde molarite arttıkça pik şiddetinde azalma olduğu görülmüştür. AFM sonuçları, molarite arttıkça filmlerin oluşturduğu yüzey yapısının iki boyutlu yapıdan (2B), üç boyutlu (3B) yapıya geçtiğini göstermiştir. Parçacık büyüklüğü molarite ile doğru orantılı...
全文获取路径: 苏莱曼·德米雷尔大学自然与应用科学期刊 
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • elektron 琥珀
  • elemental 元素的
  • AFM Amplitude-Frequency Modulation
  • CCS Central Computer and Sequencer
  • SEM Sample Evaluation Method