Londra’da yaşayan Türkiyeli göçmenlerin etnik ve mezhepsel aidiyetlerinin siyasal tutum ve davranışlarına etkisi
作者: Tuncay BilecenMustafa Saygın Araz
作者单位: 1Kocaeli Üniversitesi. tuncaybilecen@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2015, Vol.2 (2), pp.189-207
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Bu makalede, Londra’da genellikle “Türkçe konuşan topluluk” başlığı altında sınıflandırılan Türkiyeli göçmenlerin etnik (Türk/Kürt) ve mezhepsel (Sünni/Alevi) kimliklerinin Türkiye ve İngiltere siyasetine yönelik ilgi ve katılım düzeylerine ne ölçüde etki ettiği incelenmektedir. Çalışmada, Haziran – Eylül 2013 tarihleri arasında Londra’da 213 göçmenle yapılan anket çalışması neticesinde elde edilen veriler önce Faktör Analizi daha sonra MANOVA (Tek Yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi) testinden geçirilmiştir. Faktör analizi ile bireylerin siyasal yaşama katılımlarını gösteren (“sivil katılım”, “siyasal ilgi”, “siyasal eylem” olmak üzere üç başlıkta sınıflandırılan) anlamlı değişkenler (faktörler) elde edilmiştir. Değişkenler elde edildikten sonra ise MANOVA analizinden yararlanılarak...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • political 政治
  • participation 参与
  • country 地方
  • religious 宗教
  • their 他们的
  • activism 能动性
  • belongingness 有所归属
  • MANOVA 方差的多元分析
  • ethnic 种族
  • variables 变量