Avrupa’ya Türk göçü: Almanya örneği
作者: Milan Palat
作者单位: 1İktisat, Ticaret ve Girişimcilik Bölümü, Mendel Üniversitesi, Brno. mpalat@mendelu.cz
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.47-56
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’den göç ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkiyi, nicel metot yöntemleri kullanarak değerlendirmektir. Türkiye’nin belirsiz Avrupa ile bütünleşme beklentilerine rağmen Avrupa Birliğinin köklü üyelerine olan Türk göçü devam edecektir. Çok sayıda Türk azınlığın yaşadığı ve hayat standartlarının yüksek olduğu Almanya, Hollanda ve Fransa’ya büyük bir göç dalgası gerçekleşebilir. Çalışmanın istatistiksel bölümünün sonuçları, toplam göç ile gayri safi yurtiçi hasıladaki büyüme arasında pozitif, toplam göç ile işsizlik arasındaki negatif ve tahmin edilen bağımlılık yönüyle uygunluk içerisinde olan toplam göç ile aylık gelir arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Türkiye’den göçle işsizlik arasındaki ilişki, toplam göçle olan ilişkiden daha...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • unemployment 失业
  • immigration 移居
  • total 总和
  • correlation 对比
  • attracting 吸引
  • income 收入
  • expected 预期
  • country 地方
  • stock 岩株
  • between 在中间