Türkiye’de Almanlar ve Almancılar
作者: Sinan Zeyneloğluİbrahim Sirkeci
作者单位: 1Gaziantep Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 27130 Gaziantep, Türkiye. Regent’s Üniversitesi Ulusötesi Araş-tırmalar Merkezi, Londra, İngiltere.. sinanz@gantep.edu.tr
刊名: Göç Dergisi, 2014, Vol.1 (1), pp.77-118
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Bu makale köklü bir göç alan ülke olarak Almanya ile göç veren ülke Türkiye arasında gelişen göç kültürünün öneminin vurgulamaktadır. Bu çalışmada 1990 ve 2000 Türkiye Genel Nüfus sayımı mikro verileri esas alınarak Türkiye’de bulunan Almanya doğumlu, Almanya vatandaşı ve Almanya’da yaşamış nüfus grupları tespit edilmiş ve bu gruplar karşılaştırılmıştır. Çalışmada bu nüfus grupları temel demografik göstergeler üzerinden tarif edilmektedir. Bu kapsamda çeşitli nüfus sayımı değişkenleri kullanılarak 14 farklı analiz grubundan oluşan bir sınıflandırma önerilmiştir. Bu sınıflandırma Türkiye’nin göçmen alma örüntülerine örnek teşkil edebilecek niteliktedir. Aynı zamanda geri dönen göçmen gruplarının destinasyon tercihleri de dikkate alınmıştır. Türkiye’de bulunan Almanya’lı nüfusun göç...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • country 地方
  • importance 重要性
  • analytic 解析的
  • culture 
  • towards 朝向
  • Germany 德联邦德国
  • origin 起原
  • census 人口甸
  • variables 变量
  • developing 显影