Londra’da Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasalarında Ayrımcılık Deneyim ve Algıları
作者: Mehmet Rauf Kesici
作者单位: 1. mehmetrauf@gmail.com
刊名: Göç Dergisi, 2016, Vol.3 (2), pp.261-281
来源数据库: Transnational Press
原始语种摘要: Göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyimleri ve algısını ortaya koymak emek piyasalarında meydana gelen ekonomik ve sosyal arızaları anlamak ve çözümler üretmek, ayrımcılığın türediği kaynaklara ışık tutmak, diğer göçmen ve yerli gruplarla karşılaştırmalar yapmak ve politika yapıcılara, uygulayıcılara veri sunmak bakımından önemlidir. Bu makale, 01/09/2014 – 01/09/2015 tarihleri arasında, Londra’da gerçekleştirilen bir alan araştırmasından elde edilen verilerin derlenmesi ve analiz edilmesiyle oluşturulmuştur. Çalışmanın odağında Londra’daki Türkiyeli (Kürt, Türk ve Kıbrıslı) göçmenlerin emek piyasalarında ayrımcılık deneyimlerini ve algılarını belirlemek vardır. Çalışmanın amacı ise işe girişte veya iş kurarken, çalışırken ve işten ayrılır veya çıkarılırken bu kadın ve erkek...
全文获取路径: TP  (合作)
分享到:

×
关键词翻译
关键词翻译
  • discrimination 辨别
  • article 冠词
  • outside 外边
  • immigrant 入境移民
  • analysis 分析
  • ethnic 种族
  • female 女性的
  • gender 性别
  • language 语言
  • their 他们的