IDENTIFYING KEYWORDS ON THE BASIS OF CONTENT MONITORING METHOD IN UKRAINIAN TEXTS
作者: O. V. BisikaloV. A. Vysotska
刊名: Radio Electronics, Computer Science, Control, 2016, Vol.0 (1)
来源数据库: Zaporizhzhya National Technical University
关键词: texta Ukrainianalgorithmcontent monitoringkeywordscontent analysisPorter stemmerlinguistic analysispars
英文摘要: The task of developing algorithmic providing processes of content monitoring for the problem solution of determining a keyword inUkrainian text is solved. The formal justification of content monitoring in text using Porter stemmer is considered. The basis of the stemming modification is the known results of morpheme and word building structure derivatives classification in Ukrainian language, affix combinatorics patterns identification, modeling the structural organization of verbs and suffixal nouns and morphonological modifications in the verb inflection and word formation and inflection of adjectives in Ukrainian language. The method decomposition is conducted and the algorithmic software of its basic structural components of the text content analysis results is developed....
原始语种摘要: Вирішено завдання розробки алгоритмічного забезпечення процесів контент-моніторінгу для розв’язання задачі визначення ключових слів україномовного тексту. Розглянуто формальне обґрунтування методу контент-моніторінгу тексту за допомогою стеммера Портера, в основу модифікації стемінгу покладено відомі результати класифікації морфемної і словотвірної структури дериватів української мови, виявлення закономірностей комбінаторики афіксів, моделювання структурної організації дієслів і суфіксальних іменників, а також морфонологічних модифікацій у процесі словозміни дієслова та словозміні і словотворенні прикметників української мови. Проведено декомпозицію методу та розроблено алгоритмічне забезпечення його основних структурних складових за результатами контент-аналізу тексту. Теоретично...
全文获取路径: 扎波罗热国家科技大学  (合作)
分享到:

×