The application of extracted humus substances to overground parts of plants
作者: Zdenék Sladký
作者单位: 1Laboratory of Plant Physiology and Anatomy, Natural Science Faculty, Brno University
刊名: Biologia Plantarum, 1959, Vol.1 (3), pp.199-204
来源数据库: Springer Nature Journal
DOI: 10.1007/BF02928685
英文摘要: Summary(#br)The work presented in this paper was a study of the influence of different isolated humus substances when applied to the overground parts of plants by spraying on the leaves. The humus components employed showed varying effects on growth, respiration and chlorophyll content in Begonia semperflorens Link et Otto. The result of the physiological changes is reflected in morphological changes of the overground parts and particularly in the structure of the root system. Fulvic acids were found to be the most effective of the humus components when sprayed on leaves.
原始语种摘要: Souhrn(#br)V předložené práci byl sledován vliv jednotlivých isolovaných látek humusu při mimokořenové aplikaci postřikem na list. Studovanž složky humusu ukázaly rozdílný vliv na růst, procesy dýchání i na obsah chlorofylu u rostliny Begonia semperflorens Link et Otto. Výsledek fysiologických změn se obráží i v morfologických změnách nadzemní části a zejména ve stavbě kořenového systému Fulvokyseliny se ukázaly jako nejúčinnější složka humusu při postřiku na list.(#br)беЧюме(#br)B предлагае’мож работе бы.ло прослсж’ено длия нис одделных изолрoте нных дефестд гумуса п ри помоди при менения их пусем опрыкидания листа. Исследодаиные состадные части ггми са показали, что они по разномо длκяют на рос т, процессл длханид и н а содержание хлорофе лла д растеии Begonia semperflorens. B рез...
全文获取路径: Springer Nature  (合作)
分享到:
来源刊物:
影响因子:1.692 (2012)

×
关键词翻译
关键词翻译
  • overground 正规的
  • Begonia 秋海棠属
  • humus 腐殖质
  • parts 器件
  • application 申请